قوانین معافیت سربازی در چشم پزشکی

در بخش سیزدهم بیماریهایی که باعث معافیت پزشکی از سربازی می شوند آمده است:

ماده ۴۱آیین نامه: مشمولان مبتلاء به بیماریهای چشم و عوارض بینایی با توجه به نوع بیماری که به آن مبتلاء می‌باشند از معافیتهای مندرج در هر بند به شرح زیر استفاده خواهند نمود:

بند۱- هیپرمتروپی با سایکلوپلژی کامل برای مشمولان عادی و دیپلم:

(هیپرمتروپی با سیکلوپلژی کامل که در صورت همراه بودن با آستیگماتیسم، با علامت منفی منظور شود ولی محاسبه نگردد)

الف) هیپرتروپی از ۵/۲ تا ۴ دیوپتر داخل هر یک از چشمها خدمات غیررزمی.

ب) مجموع دیوپتر هیپرمتروپی دو چشم از پنج تا هشت دیوپتر داخل خدمات غیررزمی.

ج) هیپرمتروپی بیش از چهار دیوپتری یک چشم تا پنج دیوپتر داخل خدمات غیررزمی.

د) هیپرمتروپی بیش از پنج دیوپتری یک چشم معاف دائم.

ه) مجموع دیوپتر هیپرمتروپی هر دو چشم بیش از هشت دیوپتری معاف دائم.

بند۲- هیپرمتروپی با سایکلوپلژی کامل در مشمولان بالاتر از دیپلم:

(هیپرمتروپی با سیکلوپلژی کامل که در صورت همراه بودن با آستیگماتیسم، با علامت منفی منظور شود ولی محاسبه نگردد)

الف) هیپرمتروپی از ۳تا۵ دیوپتر داخل هر یک از چشمها خدمات غیررزمی.

ب) مجموع هیپرمتروپی دو چشم از شش تا ۱۰ دیوپتر داخل خدمات رزمی.

ج) هیپرمتروپی بیش از پنج  دیوپتری یک چشم تا شش دیوپتر داخل خدمات غیررزمی.

د) هیپرمتروپی بیش از شش دیوپتری یک چشم معاف دائم.

ه) مجموع دیوپتر هیپرمتروپی هر دو چشم بیش از ۱۰ دیوپتر معاف دائم.

بند۳- میوپی با سایکلوپلژی در مشمولان عادی و دیپلم:

(میوپی با سیکلوپلژی کامل که در صورت همراه بودن با آستیگماتیسم با علامت مثبت منظور شود ولی محاسبه نگردد)

الف) میوپی از ۵/۲ تا ۴ دیپوپتری داخل هر یک از چشمها خدمات غیررزمی.

ب) مجموع دیوپترمیوپی از ۵تا۸ دیوپتر داخل هر دو چشم خدمات غیررزمی.

ج) میوپی بیش از پنج دیوپتری یک چشم تا شش دیوپتر داخل خدمات غیررزمی.

د) میوپی بیش از شش دیوپتری یک چشم معاف دائم.

ه) مجموع دیوپترمیوپی بیش از هشت دیوپتری هر دو چشم معاف دائم.

بند۴- میوپی با سایکلوپلژی در مشمولان بالاتر از دیپلم:

(میوپی با سیکلوپلژی کامل که در صورت همراه بوده با آستیگماتیسم با علامت مثبت منظور شود ولی محاسبه نگردد)

الف) میوپی از ۳تا۵ دیوپتر داخل هر یک از چشمها خدمات غیررزمی.

ب) مجموع دیوپترمیوپی بین ۶تا۱۰ دیوپتر داخل هر دو چشم خدمات غیررزمی.

ج) میوپی بیش از ۶ دیوپتری یک چشم تا ۷ دیوپتر داخل خدمات غیررزمی.

د) میوپی بیش از ۷ دیوپتری یک چشم معاف دائم.

ه) مجموع دیپوپترمیوپی بیش از ۱۰ دیوپتری هر دو چشم معاف دائم.

بند۵- آستیگماتیسم ساده، مرکب یا مخلوط با سایکلوپلژی کامل در مشمولان عادی و دیپلم:

(در آستیگماتیسم ساده، یا مرکب یا مخلوط میزان آستیگماتیسم بایستی بیشتر از اسفر باشد)

الف) آستیگماتیسم ساده، مرکب یا مخلوط از ۵/۲ تا ۴ دیوپتری داخل هر یک از چشمها خدمات غیررزمی.

ب) مجموع دیوپتر آستیگمات ساده، مرکب یا مخلوط از ۵تا۸ دیوپتر داخل خدمات غیررزمی.

ج) آستیگماتیسم ساده یا مرکب بیش از ۵ دیوپتری تا ۶ دیوپتری یک چشم خدمات غیررزمی.

د) آستیگماتیسم ساده، مرکب یا مخلوط بیش ازشش دیوپتری یک چشم معاف دائم.

ه) چنانچه آستیگماتیسم ساده، مرکب یا مخلوط هر دو چشم در مجموع بیش از هشت دیوپتر باشد معاف دائم.

بند۶- آستیگماتیسم ساده، مرکب یا مخلوط با سیکلوپلژی کامل در مشمولان بالاتر از دیپلم:

(در آستیگماتیسم ساده یا مرکب میزان آستیگماتیسم بایستی بیشتر از اسفر باشد)

الف) آستیگماتیسم ساده، مرکب یا مخلوط از ۳تا۵ دیوپتری داخل هر یک از دو چشم خدمات غیررزمی.

ب)مجموع دیوپتر آستیگماتیسم ساده، مرکب یا مخلوط هر دو چشم از ۶تا۱۰ دیوپتر داخل خدمات غیررزمی.

ج) آستیگماتیسم ساده، مرکب یا مخلوط بیش از ۶ دیوپتری تا ۷ دیوپتر داخل یک چشم خدمات غیررزمی.

د) آستیگماتیسم ساده، مرکب یا مخلوط بیش از هفت دیوپتری یک چشم معاف دائم.

ه) مجموع دیوپتر آستیگمات ساده، مرکب یا مخلوط هر دو چشم بیش از ۱۰ دیوپتر معاف دائم.

بند۷- فقدان یک چشم یا آنکه یک چشم عملاً و یا در اثر بیماریهای غیر قابل علاج فاقد بینایی (عدم درک نور) باشد معاف دائم.

بند۸- اورام ملتحمه فصلی شدید توام با عوارض قرنیه:

الف) در مشمولان عادی معاف دائم.

ب) در مشمولان دیپلم و بالاتر خدمات غیررزمی.

بند۹- عوارض تراخمی ملتحمه و پلک از قبیل سیمبلفارون گزروزیس، آنتروپیون و  اکتروپیون:

الف) در یک چشم خدمات غیررزمی.

ب) در دو چشم معاف دائم.

بند۱۰- ناخنک پیشرفته که تا مرکز قرنیه پیشرفت نموده باشد و با چشم غیرمسلح دیده شود معاف دائم.

بند۱۱- لک مرکزی قرنیه:

الف) در صورتیکه وسیع باشد و مرکز قرنیه را اشغال نموده باشد(لک وسیع در موضعی که بیش از ۳میلیمتر مربع سطح قرنیه را پوشانیده باشد) معاف دائم.

ب) در موارد خفیف‌تر خدمات غیررزمی.

بند۱۲- کراتیت‌های آنترستیسیل و دیستروفیهای قرنیه یک یا دو چشم معاف دائم.

بند۱۳- کلوبوم مادرزادی مردمک:

الف) همراه با گرفتاری شبکیه (رتین) معاف دائم.

ب) بدون گرفتاری شبکیه (رتین) خدمات غیررزمی.

بند۱۴- ایریدوسیکلیتهای شدید و مزمن یک یا دو چشم که تولید چسبندگیهای وسیع نموده باشد معاف دائم.

بند۱۵-اکلوزیون و سیکلوزیون کامل مردمک معاف دائم.

بند۱۶- ایریدکتومی یا ایریدودیالیز وسیع حاصل از حوادث یا اعمال جراحی.

الف) در صورتیکه با کاهش دید و عوارض قرنیه و عدسی توام باشد معاف دائم.

ب) در صورتیکه با کاهش دید و عوارض توام نباشد خدمات غیررزمی.

بند۱۷- کاتارکت مادرزادی، ضربه‌ای، متابولیک و کاتارکت عمل شده معاف دائم.

تبصره: کدورتهای عدسی که ایجاد اختلال دید در رتینوسکوپی نمی‌نماید خدمات غیررزمی.

بند۱۸- کدورت وسیع زجاجیه به هر علت معاف دائم.

بند۱۹- کوریورتینیت مرکزی و یا منتشر مزمن یک یا دو چشم معاف دائم.

بند۲۰- رتینیت پیگمانتر و رتینیتهای غیرپیگمانتر به شرط اثبات توسط ERG (که در آن افت ولتاژ حداقل نصف میزان طبیعی باشد) معاف دائم.

بند۲۱- لوکساسیون کامل یا ناقص عدسی یا لنتیکیونوس و یا فقدان عدسی یک چشم معاف دائم.

بند۲۲- انفاصل شبکیه عمل شده و یا عمل نشده به هر علت معاف دائم.

بند۲۳- آمبولی شریان شاخه‌ای یا مرکزی و یا ترومبوز ورید شاخه‌ای یا مرکزی و یا هر نوع واسکولیت مزمن یک یا دو چشم معاف دائم.

بند۲۴- بیماریهای ناحیه ماکولا و عصب باصره از قبیل آتروفی، هیپوپلازی، سوختگی، سوراخ ماکولا و یا خونریزیهای ناحیه ماکولا و آتروفی عصب باصره معاف دائم.

بند۲۵- میکروفتالمی و بوفتالمی یک یا دو چشم معاف دائم.

بند۲۶- اگزوفتالمی‌های تومورال یا پولساتیو یک یا دو چشم معاف دائم.

بند۲۷- فلج کامل یک یا چند عضله چشم در صورتیکه استقرار یافته و دائمی باشد معاف دائم.

بند۲۸- لاکوفتالمی‌های مربوط به فلج عضلات پلکی معاف دائم.

بند۲۹- افتادگی دائمی پلک (در هر یک از چشمها) در صورتیکه بیش از نصف مردمک چشم را پوشانیده باشد معاف دائم.

بند۳۰- استرابیسم آمبلیوپیک یک چشم و استرابیسم متناوب معاف دائم.

بند۳۱- نیستاگموس دائمی و مشهود معاف دائم.

بند۳۲- داکریوسیستیت مزمن و چرکی معاف دائم.

بند۳۳- گلوکوم مزمن و مطلق و گلوکوم حاد زاویه بسته با عارضه و گلوکوم‌های عمل شده یک چشم معاف دائم.

بند ۳۴- اجسام خارجی داخل کره چشم معاف دائم.

بند ۳۵-پیوند قرینه معاف دائم.

بند ۳۶-کراتوکونوس با گزارش توپوگرافی بیمارستانهای نظامی و دانشگاهی معاف دائم.

بند ۳۷-تومورهای خوش خیم به هرصورت خدمات غیر رزمی(درصورت ایجاد طبق بند مربوطه رفتار شود)

بند ۳۸-تومورکاذب اوربیت درصورتیکه عود کننده ومقاوم به درمان باشد معاف دائم.

بند ۳۹-آمبلیوپی یک چشم یا دوچشم خدمات غیررزمی.

منبع : سایت سازمان نظام وظیفه عمومی

http://vazifeh.police.ir/?siteid=25&siteid=25&pageid=1696

اینجانب برای معافیت سربازی اقدام کردم نمره چشم راست ۵٫۷۵ و استیگمات ۱٫۵ و نمره شماره چشم چپ ۵٫۵ و آستیگمات ۱ .آقای دکتر نمره چشم راست بعد از قطره انداختن اصلا تغییری نکرد.نگران هستم که آیا چشمم مشکل دارد یا نه. چشم راست هم کمی تاری دید دارد؟

پس از ریختن قطره ممکن است شماره تغییری نکند و همان شماره بدست امده ملاک محاسبه است.

 من با استفاده از قطره، بینایی سنجی شدم. OD – 5.5 – 3.5 OS – 6.5 – 2 مدرکم لیسانس هست و در کمیسیون پزشکی معاف از رزم شدم. آیا جمع شدن نمره آستیگماتیسم با نزدیک بینی قطعیه یا شورای پزشکی به اختیار تصمیم میگیرد؟

معمولا نزدیک بینی با استیگماتیسم جمع می شود. بهتر است پی گیری کنید. بند۲- ميوپي با سيكلوپلژي کامل : (ميوپي با سيكلوپلژي كامل كه در صورت همراه بودن با آستيگماتيسم با علامت مثبت منظور شود ولي محاسبه نگردد.) الف)ميوپي بيش از۶ ديوپتر يك چشم : معاف دائم تبصره- براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر ميوپي بيش از ۸ ديوپتر يك چشم: معاف دائم ب)ميوپي از ۳ تا ۶ ديوپتر هر يك از چشمها : معاف از خدمات رزمي تبصره- براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر ميوپي از ۳ تا ۸ديوپتر هر يك از چشمها: معاف از خدمات رزمي

 چشم چپ من بعلت دیستروفی رتین و اختلال شبکیه دید در حد ۲متر و غیر قابل درمان تشخیص داده شد و چشم راست ۹٫ است و مدرک ارشد دارم میخاستم بدونم آیا معاف هستم طبق چه بندی؟ باتشکر

احتمال دارد معاف شوید: بند ۲۳- بيماريهاي ناحيه ماكولا و عصب باصره از قبيل آتروفي ، هيپوپلازي ، سوختگي ، سوراخ ماكولا، يا خونريزيهاي ناحيه ماكولا واسكارماكولا و آتروفي عصب باصره : معاف دائم

 با سلام خواستم ببینم بنده با مدرک لیسانس و شماره چشم راست آستیگماتیسم۴/۷۵- و نزدیک بینی ۳/۷۵- میتوانم معاف شوم با تشکر از راهنمایی شما

با سلام .بله ممکن است معاف شوید. بند۳- آستيگماتيسم ساده ، مركب يا مخلوط با سيكلوپلژي كامل : (درآستيگماتيسم ساده، يا مركب يا مخلوط ميزان آستيگماتيسم بايستي بيش تر از اسفر باشد) الف) مجموع ديوپتر آستيگمات ساده ، مركب يا مخلوط بالاي ۵ ديوپتر يک چشم : معاف دائم تبصره- براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر مجموع ديوپتر آستيگمات ساده ، مركب يا مخلوط بالاي ۷ ديوپتر يک چشم: معاف دائم ب) آستيگماتيسم ساده ، مركب يا مخلوط از۳ تا ۵ ديوپتر هر يك از چشمها : معاف از خدمات رزمي تبصره- براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر آستيگماتيسم ساده ، مركب يا مخلوط از۳ تا۷ ديوپتر هر يك از چشمها : معاف از خدمات رزمي

در خصوص سوالات مشابه و موارد دیگر میتوانید با پزشک معتمد سازمان نظام وظیفه تماس حاصل فرمایید…

 

۱۳۹۶-۹-۱۴ ۰۷:۰۵:۴۰ +۰۰:۰۰